Dr Hepogan Plus

  • Diệp hạ châu có hàm lượng 600 mg
  • Kế sữa có hàm lượng 200 mg.
  • Cà gai leo có hàm lượng 600 mg.
  • Methionin có hàm lượng 30 mg.
  • Nano curcumin có hàm lượng  20 mg.
  • L-Arginine HCl có hàm lượng 750 mg.
  • L-Ornithine–L– Aspartat có hàm lượng 50 mg.
  • Tá dược vừa đủ 1 viên.